top of page
צוואה.jpg

צוואה

צוואה הוא המסמך האחרון שמותיר אדם ובו הוא קובע, בין היתר, מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו, ומכיוון שכך, יש לערוך מסמך זה בכובד ראש וברצינות הראויה.
 

אין הגבלה על כמות הצוואות שיכול אדם לערוך בחייו וניתן לצוות בהן (כמעט) ככל שהוא מוצא לנכון.
הדין הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות - צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה (המתאפשרת במקרים חריגים בלבד).

אני ממליצה לכל אדם לערוך צוואה בעודו צעיר וצלול ובוודאי ממליצה זאת ביתר שאת להורים לקטינים, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ידועים בציבור, בני זוג בפרק ב', הורים יחידניים וזוגות חד מיניים.

הפקדת צוואה ערוכה, חתומה וגמורה בלשכת הרשם לענייני ירושה תבטיח את קיומה בבוא העת.


החוק מתייחס גם לעילות פסילה של צוואה: צוואה בלתי חוקית, צוואה בלתי מוסרית, צוואה שאינה ניתנת לביצוע, מצווה שאינו כשיר לערוך צוואה, התערבות והשפעה בלתי הוגנת על עורך הצוואה ועוד עילות נוספות שעלולות למנוע את קיום רצונו של המצווה.

מתלבטים אם לערוך צוואה? צרו קשר לייעוץ ללא התחייבות.

צוואה הדדית

צוואה הדדית, המוכרת גם בתור צוואה משותפת, הינה צוואה המבוססת על הדדיות בין בני זוג.

היבט ההדדיות לרוב בא לידי ביטוי בהתחייבות להוריש אחד לשני את הרכוש המשותף. במילים אחרות, לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, בן או בת הזוג שנותר בחיים זכאי לרשת את כל העיזבון (בשונה מירושה על פי דין), הכל בהתאם למה שסוכם במסגרת הצוואה. כמובן, ניתן להחליט על הורשה הדדית ליורשים אחרים (ילדים למשל) ולאו דווקא אחד לשני.

את הצוואה ההדדית ניתן לערוך בשתי דרכים עיקריות: האחת תתבצע כאשר שני בני הזוג חותמים על אותו מסמך הצוואה או בדרך של עריכת שתי צוואות זהות הנערכות באותו התאריך ובנוסח זהה לחלוטין בבחינת "צוואות מראה".

בצוואה הדדית ניתן (ואף מומלץ) לקבוע מנגנונים להתמודדות עם מצבים בלתי צפויים, להתייחס למקרים של פרידה ולהטיל מגבלות שיבטיחו את קיום רצונם של בני הזוג.

מעוניינים לערוך צוואה הדדית? צרו קשר לייעוץ ללא התחייבות.

ביטול צוואה הדדית – האם אפשרי?

בשנת 2005 נכנס לתוקף תיקון 12 לחוק הירושה, אשר הסדיר את סוגיית הצוואה ההדדית בחוק הירושה ובו נקבע הסדר מפורש הנותן תוקף לאינטרס ההסתמכות של בני הזוג שערכו יחד צוואה הדדית.

בחוק נקבע כי, בשונה מצוואה אישית, כאשר אחד מבני הזוג מבקש לבטל את הצוואה ההדדית בעודם בחיים, חובת בן הזוג למסור הודעה בכתב למצווה השני. לאחר פטירת בן הזוג יכול בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו ובלבד שוויתר על חלקו בצוואה ההדדית או אם קיבל כבר את חלקו בעיזבון בן הזוג שנפטר, להשיבו במלואו.

diploma-tied-with-brown-ribbon-beige-background.jpg

הפקדת צוואה

רוב האנשים נוהגים להפקיד עותקים מקוריים של הצוואה בבית מגוריהם או אצל עורך הדין שערך את הצוואה או אצל היורשים על פי הצוואה.

ניתן (ואף מומלץ) להפקיד צוואה שנערכה גם אצל הרשם לענייני ירושה.


הליך ההפקדה אצל הרשם לענייני ירושה פשוט צריך להיות מבוצע באופן אישי ע"י המצווה (בהתייצבות פיזית או בהפקדה מקוונת) וכנגד תשלום אגרה כקבוע בתקנות.
 

מעשה ההפקדה של הצוואה הינו סודי. הרשם לענייני ירושה לא קורא או בודק את הצוואה ולא ניתן לקבל כל מידע בעניין הפקדה של צוואה בתקופת חייו של המצווה.

היתרון הגלום בהפקדת צוואה הינו שלאחר פטירת המצווה תתקבל הודעה אצל היורשים על עצם קיומה של צוואה.

חשוב לדעת כי עריכת צוואה חדשה ומאוחרת בזמן תגבר על צוואה מוקדמת שנערכה גם אם המאוחרת לא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה והמוקדמת כן.

קיום דברי הנפטר מהווה נר לרגליי.
אני מקפידה הקפדה יתרה על אופן עריכתה של הצוואה ועל ניסוח מקצועי ומדויק שיקיים את רצון המצווה ויגן ככל האפשר מפני התנגדויות עתידיות וכל זאת ברגישות ובדיסקרטיות.

מוזמנים ליצור קשר לייעוץ בנושא צוואה וירושה

bottom of page