top of page

שאלות ותשובות

 • מהו גישור?
  גישור הוא הליך רצוני ליישוב סכסוך בליווי צד שלישי ניטרלי, מקצועי ומוסמך הקבוע בסעיף 79ג' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984. הליך הגישור ותוצאותיו מצוי בשליטת הצדדים המעורבים, ללא כפייה או סמכות חיצונית. במסגרת הליך הגישור נפגש המגשר עם בעלי הדין במטרה לגרום להם ליישב את הסכסוך שהתגלע ביניהם בדרך של הסכמה תוך שההליך מתנהל בסביבה בטוחה, חסויה ופרטית.
 • למה לפנות לגישור?
  הליך גישור חוסך מתח נפשי הכרוך בניהול הליך בבית משפט, מהיר יותר מהאלטרנטיבה המשפטית, זול יותר ובניגוד להליך המתקיים בבית משפט, בהליך גישור התוצאה אינה נכפית על אף אחד מהצדדים. יתרה מכך, כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את הליך הגישור מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא ולפנות / לחזור לבית המשפט. כאשר אנו מצויים בסכסוך עם צד כלשהו, נטייתנו היא לפתח כלפיו רגשות שליליים בעוצמה רבה, רגשות שמונעים מאיתנו להסתכל על המצב באובייקטיביות וברציונליות. תפקידו של המגשר הוא לאפשר לצדדים לראות את הסכסוך ביניהם בצורה פרקטית ונטולת אמוציות ולסייע בידם לייצר מרחב גדול יותר של פתרונות, שלא זמינים במסגרת הליך משפטי. כל הסכמה שתושג במסגרת גישור תהא אך ורק בהסכמה הדדית, מרצונם החופשי של הצדדים ומתוך בחירה אישית מלאה.
 • האם להסכם גישור יש תוקף משפטי?
  לאחר שגובשה הסכמה שאושרה על ידי כל הצדדים, המטרה היא להפוך את ההסכמה הזו להסכם בעל תוקף משפטי מחייב כמו במקרה של כל הסכם אחר. ברוב רובם של המקרים הצדדים בוחרים להגיש את ההסכם לבית המשפט ולקבל תוקף של פסק דין.
 • מי נוכח בפגישת הגישור?
  פגישת הגישור יכולה להתקיים בנוכחות כל הצדדים להליך או בחלק מהן, בנוכחות צד אחד בלבד כדי לאפשר לכל צד לשתף מידע שאינו מעוניין לחשוף בפני הצד השני. בדרך זו ניתן יהיה להגיע בקלות גדולה יותר לשורש הדברים, לבחון מהן האפשרויות המקובלות על כל צד לפתרון המחלוקת ולהוביל לפתרון בעל ערך ורווח הדדי, כזה שכל הצדדים יוכלו לחיות איתו בשלום.
 • האם ההליך סודי?
  הליך הגישור חסוי וסודי לפי חוק כלומר, כל הדברים שנאמרים במהלך הגישור סודיים ולא יהיו קבילים בבית משפט. לפי החוק לא ניתן לשאול את הצדדים בבית משפט על ההליך, מה דובר בו, מה הוצע במסגרת ההליך ולא ניתן לזמן את המגשר/ת לעדות בנושא. היה וייחתם הסכם בין הצדדים בסיום הליך הגישור, אזי הוא יוגש לערכאות אך כל השאר ייוותר סודי בהחלט.
 • מה ההבדל בין בוררות לגישור?
  הבוררות היא הליך משפטי לכל דבר. מרגע שהסכימו הצדדים להפקיד את ההכרעה בידי הבורר אין להם שליטה על התוצאות. בהליך הגישור השליטה נשארת בידי הצדדים. המגשר יכול להמליץ על מתווה אך המתווה יתגבש לכדי הסכם אך ורק בהסכמת כל הצדדים.
 • כמה זמן אורך הליך הגישור?
  בהשוואה להליך משפטי, שעשוי להתפרס לאורך שנים רבות, הגישור הוא בדרך כלל הליך קצר ומהיר. על פי רוב ניתן לסיים את ההליך כולו בפגישה אחת או שתיים. הגישור באמצעותי נמשך בממוצע ישיבה אחת בת כשלוש שעות, אשר קדמה לה הכנה מלאה של התיק. כשמדובר בגישור משפחתי, ההליך ממושך יותר אך גם הוא מסתכם בשבועות או חודשים ספורים בדרך כלל. ​
bottom of page